Limitació de pagaments en efectiu

Aparador

Des del passat 11 de juliol no poden pagar-se en efectiu les operacions, en les quals alguna de les parts intervinents actuï en qualitat d’empresari o professional, d’un import igual o superior a 1.000 euros o el seu contravalor en moneda estrangera.

Es manté el límit de 2.500 euros per als pagaments realitzats per persones físiques que no actuïn en qualitat d’empresaris o professionals.

El límit serà de 10.000 euros quan el pagador sigui una persona física que justifiqui que no té el seu domicili fiscal a Espanya i no actuï en qualitat d’empresari o professional.

A l’efecte del càlcul de les quanties assenyalades se sumaran els imports de totes les operacions o pagaments en què s’hagi pogut fraccionar el lliurament de béns o la prestació de serveis.

L’incompliment de les anteriors limitacions constitueix infracció administrativa, qualificada com a greu, considerant subjecte infractor tant el que pagui com el que rebi imports en efectiu per sobre del límit indicat.

La base de la sanció serà la quantia pagada en efectiu, consistint la mateixa en multa pecuniària proporcional del 25%.

Salvador Xicola
Assessor fiscal
salvador.xicola@asemax.org

Edicions locals