Nou complement de maternitat (i paternitat) a les pensions: import i accés

Col·lectiu Ronda

Aparador

Nou complement de maternitat (i paternitat) a les pensions: import i accés
Nou complement de maternitat (i paternitat) a les pensions: import i accés

Des del passat 2 de febrer està en vigor el nou complement vinculat a la maternitat i, ara també a la paternitat, destinat a reduir la bretxa de gènere en les pensions i compensar els perjudicis en la carrera professional en períodes posteriors al naixement o l’adopció d’un fill o filla. Aquest complement substitueix el que estava en vigor des del 2016, arran d’una sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea que va considerar que era discriminatori vers els progenitors de sexe masculí. És per aquesta raó que la recent normativa també reconeix la possibilitat als homes de percebre el complement, subjecte a determinades condicions.
 

El complement s’aplicarà a totes les pensions amb l’excepció de la jubilació parcial i consistirà en l’abonament d’una quantitat fixa per cadascun dels descendents fins a un màxim de 4 fills o filles. Per a l’any 2021, l’import serà de 378 € per fill, 27 € al mes per 14 pagues.

Qui pot ser beneficiari del complement?

Inicialment, està concebut perquè el percebi la dona, però també poden sol·licitar-ho els homes si han estat ells els més afectats en el seu desenvolupament laboral. En cas que cap dels dos progenitors s’hagi vist afectat, el complement s’adjudicarà a la pensió de la mare. Si ambdues progenitores són dones, es complementarà la pensió més baixa.

Quan poden sol·licitar-ho els pares?

El complement es reconeixerà als homes quan aquest causi pensió de viduïtat i els fills o filles comunes tinguin dret a percebre una pensió d’orfenesa. També quan es causi una pensió contributiva de jubilació o incapacitat permanent i es pugui acreditar que hi ha hagut una interrupció o alteració de la carrera professional a conseqüència del naixement o l’adopció. En aquest cas, cal satisfer certs requeriments en termes de reducció o absència de cotització durant determinats períodes mínims.

Finalment, tot i satisfer la totalitat de requisits exigits, el complement només s’atorgarà als homes si la quantia de la seva pensió és inferior a la pensió reconeguda a l’altre progenitor. No podran sol·licitar-lo les persones privades de la pàtria potestat o per condemna per violència de gènere o contra els fills o filles.

Com se sol·licita?

Es tramita junt amb la sol·licitud de pensió remesa a l’INSS i l’import s’actualitza d’acord amb els criteris de revaloració de les pensions. L’import no computa a efectes de causar el dret a percebre el complement de mínims de les pensions contributives més baixes.

Les dones que percebien el complement seguiran fent-ho. El nou complement s’aplicarà a les pensions causades a partir de l’entrada en vigor d’aquest, o a aquelles anteriors que no ho haguessin sol·licitat en el seu moment.

Bretxa de gènere a les pensions: una breu reflexió

Les dones, de mitja, cobren mensualment 450 € menys que els homes en concepte de pensió de jubilació. Tot plegat conseqüència de rebre salaris més baixos i tenir carreres de cotització més curtes pel fet que les dones continuen suportant la major càrrega respecte al treball domèstic i la cura de familiars. Una desigualtat que es reflecteix i es perllonga arribat el moment de jubilar-se. Acabar amb la bretxa de gènere també en les pensions requereix accions més decidides, ambicioses i valentes.

Jaume Cortés
Advocat de Col·lectiu Ronda Granollers

Pl. Josep M. Folch i Torres, 12, 1r C
Tel.: 93 870 87 42 · Fax: 93 860 01 66
www.cronda.coop

Edicions locals