Recuperar els diners perduts a Banco Popular

Col·lectiu Ronda

Aparador

Enguany se celebrarà el quart aniversari de la caiguda de Banco Popular i posterior venda pel preu simbòlic d’un euro a Banco Santander. Una trista efemèride pels més de 300.000 accionistes de la històrica entitat que, de la nit al dia, van veure com es reduïa a zero el valor de les seves inversions.

En la seva immensa majoria, aquests accionistes no eren pas inversors professionals. Al contrari, el perfil dels accionistes era gairebé sempre el de clients de Banco Popular que van adquirir les seves accions en el decurs de les ampliacions de capital dels anys 2012 i 2016 seguint el consell i confiant en les garanties ofertes per l’entitat de la qual eren clients i on tenien dipositats els seus estalvis. Malauradament, tot apunta que Banco Popular podria haver traït aquesta confiança, tal com indiquen les proves que apunten que, presumptament, l’entitat va falsejar els seus comptes durant anys per oferir una imatge de solvència i fortalesa financera que no tenia res a veure amb la veritable situació del banc que, en realitat, era molt propera a la fallida.

Protegir els perjudicats

Tothom sap que el valor de qualsevol acció pot fluctuar i patir variacions. Les accions borsàries guanyen i perden valor en funció de l’evolució del mercat. Els accionistes sempre estan exposats a la possibilitat de patir pèrdues. Però el mercat té regles legals d’obligat compliment i si les pèrdues deriven d’una infracció d’aquestes regles, esdevenen un perjudici il·legítim que genera el dret a ser compensats.

La pèrdua de valor de les accions del Popular no va ser conseqüència de la volatilitat del mercat ni els accionistes van ser responsables d’una decisió mal calculada. Van ser víctimes d’un engany doncs, amb la informació que se’ls va facilitar -la continguda, per exemple, al fulletó informatiu de les diferents ampliacions de capital- ningú no hagués pogut preveure que aquelles accions podien perdre la totalitat del seu valor. Les dades econòmiques publicades no tenien res a veure amb la tràgica feblesa que patia Banco Popular i els clients no tenien cap raó per sospitar d’aquella informació després que comptes i balanços publicats per l’entitat haguessin estat auditats i aprovats pels organismes reguladors del mercat borsari.

La legislació vigent legitima els accionistes damnificats a reclamar la nul·litat de l’adquisició i la devolució del valor de la inversió perduda en concepte de danys i perjudicis. A hores d’ara, ja són nombroses les sentències judicials que han constatat la responsabilitat de Banco Popular en la pèrdua de valor de la inversió realitzada per accionistes i preferentistes, obligant a Banco Santander, en qualitat de successor de l’entitat, a restituir els estalvis perduts.

Això sí, no val a badar. Les persones afectades tenen dret a reclamar la reparació dels perjudicis soferts i la restitució de la inversió perduda, però cal fer-ho abans no prescrigui el termini legal per presentar la nostra reclamació.

Mercè Freiria

Advocada de Col·lectiu Ronda Mollet

Rambla Nova, 26, 1r · Fax: 93 570 33 44
Tel.: 93 593 33 46
www.cronda.coop

Edicions locals