Què passa si estant d’ERTO he cobrat de més? He de tornar aquests diners?

Aparador

Què passa si estant d’ERTO he cobrat de més? He de tornar aquests diners?
Què passa si estant d’ERTO he cobrat de més? He de tornar aquests diners?

Des de l’inici de la crisi sanitària provocada per l’expansió de la Covid-19, més de 4 milions de persones s’han vist afectades per un ERTO, de les quals unes 800.000 a tot l’Estat encara ho estan. No cal recordar els gravíssims problemes de gestió que aquest volum de prestacions ha causat, provocant un gran nombre d’incidències relacionades, principalment, amb la demora a l’hora de cobrar-la.

El capítol d’incidències, però, no s’esgota amb els endarreriments a l’hora de reconèixer i abonar les prestacions. A hores d’ara, comencen a aflorar molts casos de persones que, malgrat haver estat desafectades d’un ERTO han continuat cobrant la prestació d’atur mentre que, en paral·lel, el propi SEPE està reclamant a altres afectats i afectades que retornin quantitats percebudes tot i continuar afectades. Què podem fer si ens trobem davant una d’aquestes situacions?

Cal recordar que, degut a la situació excepcional viscuda arran de la incidència del coronavirus i al contrari del que és habitual, és obligació de l’empresa i no pas del treballador/a comunicar al SEPE la baixa de la prestació en cas de, per exemple, reincorporació de la persona al seu lloc de treball.

Si hem percebut de forma indeguda una prestació, el SEPE ens ho comunicarà per escrit, informant-nos de la quantitat que hauríem de retornar. Si no estem d’acord o creiem que es tracta d’un error, disposem de 10 dies per presentar al·legacions a partir de rebre la notificació. Transcorregut aquest temps, si no hem presentat al·legacions, el SEPE dictarà resolució ferma i disposarem de 30 dies per retornar la quantitat exigida. En aquests casos, és possible sol·licitar un ajornament o fraccionament del deute fins a un màxim de 60 mensualitats, tot i que se’ns aplicaria un interès del 3,75% sobre l’import del deute. Per contra, si no sol·licitem aquest ajornament o fraccionament però tampoc retornem la quantitat exigida en el termini atorgat de 30 dies, el recàrrec sobre l’import del cobrament indegut serà del 20%.

En cas de presentar al·legacions, aportant la documentació que justifiqui la nostra disconformitat, el SEPE disposarà de 45 dies per donar resposta. Transcorregut aquest temps, s’entendrà que les al·legacions han estat desestimades per silenci administratiu i el deute serà exigible en els termes que ja hem vist. Tot i així, si es manté la nostra disconformitat, encara tindríem ocasió de presentar en el termini de 10 dies una reclamació prèvia contra aquesta resolució i posteriorment, si s’escau, una demanda davant la jurisdicció social.

Col·lectiu Ronda Granollers
Pl. Josep M. Folch i Torres, 12, 1r C
Tel.: 93 870 87 42 · Fax: 93 860 01 66
www.cronda.coop

Edicions locals