El deure de protegir la salut de les treballadores: més vigent que mai

Aparador

El deure de protegir la salut de les treballadores: més vigent que mai
El deure de protegir la salut de les treballadores: més vigent que mai

Les empreses són responsables de protegir la salut i la integritat física de les seves plantilles adoptant totes les mesures de seguretat i prevenció que siguin necessàries davant qualsevol risc previsible que es pugui derivar de l’activitat laboral.

A vegades, veient com s’incompleix a tantes empreses i de forma tan evident la normativa en matèria de prevenció i seguretat laboral, sembla mentida que la legislació pugui ser tan clara i contundent a l’hora de determinar la responsabilitat empresarial sobre la salut laboral dels seus treballadors i treballadores. Però ho és. Molt clara i contundent, i això convé tenir-ho ben present aquests dies que milers i milers de persones es veuen obligades a reprendre les seves ocupacions un cop aixecades algunes de les restriccions que fins ara limitaven l’activitat econòmica i productiva.

El deure de protecció de la salut abasta des de l’adopció de mesures organitzatives destinades a minimitzar el risc com ara podria ser establir una major distància física entre les persones treballadores a, específicament, el subministrament d’equips de protecció individual adequats i suficients.

Així mateix, també s’inclouen les mesures específiques de protecció destinades als treballadors especialment sensibles als riscos laborals. Així doncs, en la present situació d’expansió del coronavirus, es podria considerar especialment vulnerables als riscos els treballadors majors de 60 anys o les persones immunodeprimides.

L’incompliment d’aquesta obligació per part de l’empresa és un il·lícit greu, que pot generar sancions importants en cas que es posi en coneixement de la Inspecció de Treball o, fins i tot, del jutjat social i es comprovi que les mesures adoptades o l’equipament proporcionat és insuficient per garantir la integritat dels treballadors al seu centre de treball.

Tanmateix, tal com ja hem abordat en aquesta mateixa secció en setmanes anteriors, els integrants del comitè d’empresa o els delegats de prevenció poden arribar a instar de forma excepcional la paralització de l’activitat empresarial en cas que apreciïn l’existència d’un risc greu i imminent per a la salut davant el qual l’empresa no actua amb la diligència que la legislació imposa. Aquesta actuació, però, cal tenir present que pot originar sancions de diversa índole si la paralització de l’activitat no es considerés justificada o no s’acredités la inacció de l’empresa.

Olga Marquina, advocada de Col·lectiu Ronda.

Edicions locals