En què consisteix el permís retribuït recuperable?

Aparador

Amb la declaració de l’Estat d’alarma s’han aprovat per part del Govern diferents mesures per protegir la ciutadania i alhora minimitzar la propagació del virus. En aquest sentit s’ha publicat el RD 10/2020, de 29 de març. Pel que es regula un permís retribuït recuperable per a les persones treballadores per compte d’altri que no prestin serveis essencials.

L’objectiu d’aquesta regulació és limitar al màxim la mobilitat de la població relacionada amb l’obligació de complir amb la seva activitat laboral. La mesura indica que els treballadors no dedicats a tasques essencials i que no puguin prestar servei en la modalitat de teletreball han de quedar-se a casa gaudint d’un “permís retribuït recuperable obligatori”, sense que això suposi reducció salarial. És una mesura temporal que s’estén fins al 9 d’abril, ambdós inclosos.

Amb el terme recuperable es determina que les hores de treball no realitzades s’hauran de recuperar entre la data de finalització d’aquest període i el 31 de desembre per negociació amb l’empresa i la representació legal dels treballadors en el marc d’un període de consultes que tindrà una durada màxima de 7 dies. Les empreses sense representació legal de la plantilla, en el període de consultes participaran en representació dels treballadors els  sindicats més representatius o una comissió integrada per 3 persones treballadores de la pròpia empresa. El límit a les alteracions de la jornada ordinària per recuperar les hores es troba en l’obligació de respectar els períodes mínims de descans entre jornades i setmanals, no superar en cap cas la jornada màxima anual i respectar els drets de conciliació.

Es recull també que les empreses obligades a atorgar aquest permís poden, però, establir un nombre mínim de treballadors o torns per realitzar “activitat indispensable”.

No serà d’aplicació l’obligació del permís retribuït recuperable als treballadors que tinguin suspès el seu contracte durant el període de vigència de la mesura. Això inclou tant les persones incorporades a un ERTO com les que es trobin en situació de baixa mèdica i altres causes legalment previstes de suspensió (naixement, risc durant l’embaràs, etc).

En essència, malgrat la denominació de “permís”, estem davant d’una figura aparentment més propera a una distribució irregular de la jornada que no pas al concepte tradicional (i legal) de permís, per tant es tracta d’una disposició malauradament imprecisa que, de ben segur, generarà conflictes en la seva aplicació.

Clàudia Guasch, advocada de Col·lectiu Ronda.

Edicions locals